full

Ước hẹn ngàn dặm, sinh tử có nhau: Tình bạn của Phạm Thức và Trương Thiệu

Bạn bè không chỉ quý ở chỗ hiểu nhau mà còn ở sự thành tín và giữ gìn đạo nghĩa. Trong đó, tình bạn sinh tử có nhau luôn là những câu chuyện được lưu truyền thiên cổ.

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/uoc-hen-ngan-dam-sinh-tu-co-nhau-tinh-ban-cua-pham-thuc-va-truong-thieu_169322.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast