full

Phần 2- Câu chuyện mới: Thực phẩm là thông tin

Thực phẩm có thể thay đổi DNA nhưng chúng ta hầu như chưa bắt đầu quan tâm đến phát hiện đột phá này.

Quan điểm mới về thực phẩm có đầy đủ thông tin quan trọng về mặt sinh học, dựa trên một số khám phá có tính tương đối gần đây trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác nhau.

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/tai-sao-thuc-pham-thuc-su-la-mot-nguon-thong-tin_243201.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast